Protokoll för vid telefonmöte:

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2017-07-18
Telefonmöte
Styrmöte
-8

 

Närvarande:
Håkan Hemäng, Ronny Westerlund, Berit Roos, Ulrika Boström, Catrin Hult´n, Ture Davidsson, Therese Corneliusson, Christina Järveback, Inge Hansen, Staffan Leijon, och Zelina Olsen 
(Zelina var med mellan punkt 11-16)
Anmält förhinder:
Sussi Lindqvist, Stefan Lundh, Magdalena Lindberg
Frånvarande:

 

§

Ärende:

Ansvarig
 

1. Mötet öppnas . Håkan Hemäng öppnar mötet.

Inge Hansen och Staffan Leijon från AG Petit samt Sussi Lindqvist var inbjudna med anledning av Petitklubbens 25-års jubileum och dess jubileumsutställning.

2. Val av mötesordförande: Håkan Hemäng, mötessekreterare : Ronny Westerlund
3. Val av justeringsperson: Catrin Hultén

4.

Godkännande av dagordning : dagordningen godkändes

5.

Föregående protokoll : godkändes

6.

Inkommande skrivelser: Ulrika Boström redovisade
 • 30/5 SKK JHK – Protokollsutdrag x 4 (olika)
 • 1/6 SKK – Subventionering BPH
 • 8/6 SKK – Frågor gällande ansvarsområden i PBGV-Klubben
 • 8/6 SKK – Beträffande Ansökan Exteriördomarkonferens 2020
 • 8/6 SKK _ Lista över Grandägare som är medlemmar i BGV-klubben
 • 21/6 SKK – Inbjudantill Rasklubbstorget SHM 2017
 • 26/6 Casimir Wrede – Inbjudan Västgård Game Fair 28-30/7
 • 27/6 Bo Ehlin/Bo Olofsson – Drevprovskollegie gällande Ismans Yes
 • 28/6 SBaK N/Ö – Överklagan gällande ”Drevprovskollegie för Ismans Yes”
 • 29/6 Bo Olofsson – Synpunkter gällande ”Drevprovskollegie för Ismans Yes”
 • 29/6 Mats Byman – Synpunkter om trakasseras av domare och söker åtgärder hos Cs
 • 30/6 SKK – Cs nr-3 2017

7

Utgående skrivelser: Ulrika Boström redovisade
 • 8/6 Cs – Medlemslista till SGBGV-klubben gällande Grandägare i PBGV-klubben
 • 10/6 Cs – Drevprovskollegie för 2 + ett drevprov
 • 12/6 Cs – Hedermedlem i SBaK: Håkan Hemäng anmäler till SKK att Eva Pettersson är hedersmedlem
 • 27/6 Cs – Inbjudan Västgård GF 2017 till SBaK N/Ö
 • 29/6 Cs – Protokoll Drevprovskollegiet
 • 29/6 Cs – Mailsvar till domare Mats Byman
 • 3/7 Cs – Drevprovsärende till SKK JHK
 • 9/7 Cs – Dagsläge organisationsärende till SKK

8.

AU-beslut/Mailbeslut: 2/7 skickades drevprovsärende till SKK/JHK

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

SRD enl. enligt önskan av Ronny W vid föregående möte: Ronny W redogjorde för sina synpunkter angående SRD-protokoll. Mötet beslutade att Ronny skickar frågorna till SKK/SRD.

Ronny

10.

Aktuella frågor (utöver rubriker nedan)
 • Beslut ang. att tillsända Föreningskommittén en uppmaning att rätta sitt protokoll från SKK/FK nr 1-2017 § 26. Texten ”Förelåg skrivelse från Specialklubb” bör ändras då det var SKK:s FK som bjöd in SBaK till mötet, för att diskutera Sv. PBGV-klubben. Då SBaK avböjde så önskade FK in alla dokument för att kunna ta beslut i frågan. Så punktens uppkomst berodde inte på en skrivelse från SBaK!
 • Förhållningssätt till att svara/skriva på social media för SBaK CS och AG Petit: SBaK CS tog ett beslut att fortsätta vara restriktiva med att svara på inlägg på sociala medier. Håkan Hemäng kommer i nästa nummer av tidningen att ta upp SKK:s riktlinjer i denna fråga och hoppas att den även följs av lokal- och rasklubbar.
 

Håkan

 

 

Håkan

11.

Utställningsgruppen
 • Jubileumsutställningen -Petit

  -Fem stycken från CS kommer att deltaga och vara behjälpliga.
  - Svenska Grand B/Zelina kommer att anordna och hjälpa till med utställningen. Zelina hämtar foder till priser från ”Spanfood”. Ulrika har kontaktat Agria angående sponsring. Håkan kommer att sälja lotter.
  Ronny mejlar inbetalningsuppgifter till de som anmält sig till middagen.
  Beslut togs att alla hjälps åt efter utställningen med städning och undanplockande.

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Basset-SM i viltspår hos La Syd 12-13/8: Då Stefan Lundh anmält att han har förhinder att deltaga vid viltspårs-SM, ombads Christina Järveback att representera CS. Christina tackade ja. Hemäng ber arrangören skicka deltagarlista för SM till Christina.
 • Auktorisation till drevprovsdomare?
  Pär Martinsson, Vadstena – La Öst: mötet godkände Pär.
  Christer Johansson, Lesjöfors – La Mellan: mötet godkände Christer.
 • Info: 
  Det tråkiga efterspelet mellan domare Mats Bylund och Bo Olofsson är lämnat
  till SKK:s JhK efter samtal med SKK:s Björn Eek. SKK hade redan då blivit
  kontaktade från flera håll ang. ärendet och Bylund önskade i ett brev till SBaK
  att ärendet borde sändas till SKK.
13. Ekonomi
Info: ”Petitklubbens” medel är nu tillgängliga för SBaK CS att använda till ”Petit-arr”.
Christina informerade om att Petitklubben har 61.000 kronor på kontot.
 • Problem att få kundnummer hos PostNord. Beslutade att adressen för Petitklubben ska vara Christina Järvebacks adress och kontaktperson Håkan Hemäng, ordförande i CS.
 • SBaK ligger 6.000 kronor bättre än budget.
Christina
14. Bassetbladet
 • Nästa nummer presstop 15/8. Vem skriver vad? : fortsatt info via mejl.
15. Framtidsgruppen
 • Mailadresser @sbak.nu: mötet beslutade att använda de mejladresser som vi har fått. Ronny informerar webmaster.
 • Är det läge utskick till medlemmarna med framtidsfrågor? 
  Ronny meddelade att han behöver stöd i framtidsgruppen. Mötet beslutade att utöka gruppen med Håkan Hemäng, Catrin Hultén och Staffan Leijon. Ronny kallar till möte vecka 30
 • CS-möte och ordförandeträff omkring framtidsfrågorna den 17/9 -plats? Catrin Hultén försöker boka mötesplats på samma ställe som middagen och ev logi
 • Att diskutera på ordförandeträffen?: Tas fram i Framtidsgruppen till mötet
 • Påminnelse/Kallelse till ordförandeträffen och anmälan till vem?: Påminnelse skickas till ras- och lokalklubbar. Två personer från respektive klubb blir inbjudan
Ronny

+

Alla

Catrin

Håkan

 

16. LA och Rasklubbar
 • Rapport från SBHS årsmöte + utställning: Ronny rapporterade att c:a 30 personer närvarade vid årsmötet. Ronny blev invald som ledamot
 • GBGV:s frågeställning ang. mätning i grannländer och dess rasstandard kontra dess genomslag på dess utställningar? Hur kan vi påverka /söka samverka?: CS bad GBGV återkomma med en skrivelse för att kunna ta beslut på nästa möte
 • Jubileumsarrangemanget ”Petit”: Se punkt 11.
  • Plats: Tånga Hed , Vårgårda
  • Anmälan: MG Events - via länk på bgv.se och sbak.nu
  • Boende: 2 längor är bokade 19-20/8 (rum bokas hos Ulrika)
  • Mat
 • Hur funkar nu www.bgv.se?
  Hemsidan fungerar bra. Cilla gör ett fantastiskt arbete!
 • Rätt valphänvisning och avelsråd i t.ex. Jaktjournalen. Håkan tillskriver Jaktjournalen och hänvisar till hemsidan.
 • Beslut om årsmöte i PBGV-klubben enligt Föreningskommittén senast den 30 sept. Håkan skriver till föreningskommittén och önskar anstånd att hålla årsmötet i mars 2018. Detta var ett önskemål från de samlade medlemmarna från Petit-träffen på Motell Vätterleden i april samt att det redan nu florerat flera förslag på årsmötesdatum och att SBaK CS nu slutligen skrivit i senaste Basset-bladet (vårt offentliga organ) att inget möte kommer att hållas förens i mars 2018.
 • Maila info ang. vad som hänt till alla deltagare på Vätterleden. Håkan och Staffan L kontaktar varandra och mejlar till mötesdeltagarna från Vätterleden.
 • Petit-SM 2017. Två förslag på mark ligger för beslut. Håkan håller i denna fråga och meddelar de som har anmält marker vilken vi kommer att använda.
 • PBGV:s RAS: RAS togs upp vid Petitägarnas träff på Vätterleden. En hel del skulle uppdateras vilket Inge Hansen nu gjort på ett utomordentligt sätt. Inge var med på styrelsemötet och redogjorde för uppdateringen.

Info: 
Föreningkommittén anmälde Jack Junel till SKK:s Disciplinnämnd vilket gjorde att     SBaK inte behövde sända in något sådant enligt tidigare beslut.

 

Alla

Ronny

Zelina

 

 

Främst

Ulrika o Zelina

(AG Petit)

 

17. Övriga Frågor
18. Nästa möte Torsdagen den 24/8 kl 19.00 per telefon.

Ämne: Ordförandekonferensen söndagen den 17/9 i Enköping.

19. Mötet avslutas
Vid pennan
Ronny Westerlund
Ordförande
Håkan Hemäng

Justerare
Catrin Hultén