Protokoll för vid telefonmöte:

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2017-10-31
Telefonmöte
Styrmöte
-11

 

Närvarande:
Håkan Hemäng,Ronny Westerlund, Berit Roos, Magdalena Lindberg Ulrika Boström Christina Järveback
Anmält förhinder:
Catrin Hultén, Therese Corneliusson, Stefan Lundh och Ture Davidsson
Frånvarande:

 

§

Ärende:

Ansvarig
 

1. Mötet öppnas
SBaK:s ordförande öppnade mötet varefter han tog upp de CS:s förtroendevalda tystnadsplikt gällande frågor som diskuteras och inte är protokollförda. Detta då Håkan blivit uppringd av en lokalavdelning som ”hört att det pratas om” en viss fråga som just landat på SBaK:s bord. Håkan klargjorde att den som sitter i SBaK/CS ska vänta tills frågan är färdigbehandlad inom CS och beslut är taget innan denne delger andra utanför CS. Om inte dessa regler följs bör denne ställa sin plats till förfogande vid nästa fullmäktige.
2. Mötesordförande: Håkan Hemäng, Sekr Ronny Westerlund
3. Val av justeringsperson Margareta Lindberg

4.

Godkännande av dagordning -Dagordningen godkändes

5.

Föregående protokoll 2017-08-22: Godkändesdes

6.

Inkommande skrivelser Den 6/9, se bilaga. 
2017-10-13 inkom protest mot LA NÖ extrainsatta drevprovskollegium

7

Utgående skrivelser

8.

AU-beslut/Mailbeslut
Inga mailbeslut har tagits under perioden

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
Inga frågor

10.

Aktuella frågor
 • Dags att börja titta på Bassetfullmäktiges tid och plats 2018: Beslut togs att Bassetfullmäktige 2018 blir den 5/5 i SKK:s nya lokaler.

11.

Utställningsgrupen
 • Två tråkiga bestyrelserapporter -hur går vi vidare? Det beslöts att skicka brev till berörd medlem angående beteende på utställning. Vi har rådgjort med Annika Klang om innehållet och vart det ska skickas inom SKK.
 • Lösning på La Syd:s fråga om utställningsdatum: Det har löst sig med LA Syds problem genom att Grand flyttade sin utställning så att dessa inte krockar.
 • Riktlinjer ang. utställningar inom SBaK: Frågan bordlades.

Catrin
Ulrika

 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Det långdragna ärendet med protest mot LA NordÖst drevprov är behandlat och avslutat av SKK.
 • Basset-SM i LA Väst ser bra ut och information har skickats. Bo Ehlin från LA Öst håller i kollegiet på SM.
 • Småhunds-SM: val av domare: Jan-Erik Berglund, Bo Ehlin och Bertil Grandalen. Håkan Hemäng är lagledare. Håkan är överledare för småhunds-SM. Om detta gör att Håkan ej kan vara lagledare, beslutades att Sören Engström är reserv för Håkan som lagledare.
 • Petitklubbens SM är under kontroll. Priser, domare och marken är fixad 
Håkan
13. Ekonomi
Christina redogjorde för ekonomin.
14. Bassetbladet
Ronny kontrollerar med Eva Pettersson hur det går med förslaget om A4-format-
Ronny
15. Framtidsgruppen
 • Ronny redogjorde från mötet den 5/10 och meddelade att han efterfrågat kommentarer och synpunkter från mötesdeltagarna. Inget har inkommit.
 • Diskussion om rasklubbarnas vara eller icke vara pågick. Utskick till rasklubbarna om för- och nackdelar måste skickas till rasklubbarna. Framtidsgruppen tar fram förslag till förändring till CS.
Ronny
Håkan
16. LA och Rasklubbar
 • Godkännande av RAS för PBGV: godkändes med tillägg ”efter fria föräldrar”. RAS skickas till SKK av Ulrika.
 • CS kallar till årsmöte för petitklubben. Mötet blir på Vätterleden den 27/1 eller den 28/1 2018 klockan 13:00.
 • Angående obligatorisk mätning av GBGV: detta har skickats till SKK; 8/9-17, 20/10-17 och 30/10-17.
17. Övriga Frågor
Det har varit dålig disciplin på att svara på mailfrågor inom CS. Vi måste bättra oss!

Sponsring: Håkan har kontaktat Agria för sponsring. De återkommer till CS angående detta. Håkan presenterar detta till nästa möte.
18. Nästa möte den 5/12 2017 klockan 19:00
19. Mötet avslutas


Mötessekreterare
Ronny WesterlundOrdförande
Håkan Hemäng

Brokind
2017-11-15

Justerare
Magdalena Lindberg