<

 

Protokoll för vid telefonmöte:

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2018-02-27
Telefonmöte
Styrmöte
-180227

 

 

Närvarande:
Catrin, Håkan, Magdalena, Ture, Therese, Berit, Ronny, Ulrika kom ej in på teletjänsten. Punkt 17 Kurt Johansen, Cecilia von Braun kom ej in på teletjänsten.
Anmält förhinder:
Stefan
Lundh
Frånvarande:

 

§

Ärende:

Ansvarig
 

1. Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna
2. Ev. val av mötesordförande Håkan mötessekreterare Catrin
3. Val av justeringsperson Ture

4.

Godkännande av dagordning Mötet Godkänner dagordningen

5.

Föregående protokoll 2017-12-05

6.

Inkommande skrivelser
 • 19/1 2018 Mail: Dispens från La Syd för att ta över domarelev.
 • 20/1 2018 SKK: Öppet för Ansökningar av utställningar 2020
 • 24/1 2018 Mail: SKK:s Föreningskommitté kompl. sin DN-anmälan mot JJ m. KFM-brev
 • 28/1 2018 Remissvar från BANK
 • 30/1 2018 Remissvar från Grand
 • 1/2 2018 SKK: Ansökningar preparandkurs 2018
 • 2/2 2018 Mail fr. Christer H. ang. ”Jaktligt regelverk” ang. drevprov i NÖ 2016-2017
 • 3/2 2018 Remissvar från La Syd
 • 13/2 2018 Mail fr. Ulf Uddman ang. att årsmötet för Sv.PBGV-klubben är stadgeenligt utlyst
 • 20/2 2018 Återrapportering från SKK’s jakthundskom. gällande dispens ”hundförbudet”
 • 21/2 2018 Mail fr. Bo Olofsson: Auktorisering ny domare Bo Melin, Gotland
 • 21/2 2018 SKK: Inbjudan till Livesänd information från ordförande i SKK’s
  Utbildningskommitté

7

Utgående Skrivelser

8.

AU-beslut/Mailbeslut
 • Mailbeslut: 180103 Godkännande av Sonny Ström som exteriördomarasp. 
  för bassetraserna.
 • Mailbeslut: 180129Börje Johansson godkännes för utökande av rasregister med samtliga bassetraser förutom Basset Blue de Cascogne.
 • Mailbeslut: 171205Christian Gabler godkännes avseende preparandkurs till exteriördomare.
 • Mailbeslut: 180115 Auktorisering: Magnus Asp samt Krister Nilsson till drevprovsdomare.

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

10.

Aktuella frågor
 • Utsändning av grattisbrev/inbjudningar till La årsmöte
  Ansvarig för respektive aktivitet skickar inbjudan till den det berör.
 • Remissvar enl. bilaga
  Beslut tas att Ronny sammanställer remissvaren för att kunna få en uppfattning om hur vi ska fortsätta arbetet gällande frågeställningarna. Dessa ska redovisas för fullmäktige inför beslut om fortsatt arbete.
 • Bassetfullmäktiges 2018 lördag 5/5 kl 12.00 lunch, mötet startar 13.00 plats SKK
  Kansli Rotebergsv 3 Sollentuna. Catrin och Håkan gör en inbjudan till BB och FB.
 • Telefon-konferenstjänsten
  Konferenstjänsten har ej fungerat tillfredställande sedan de ändrade sitt tel.nr. Upptagetton eller meddelande att det är fullt. Alla deltagare har ej kunnat komma in på mötet. Ronny kollar med Christina J hur vårt avtal ser ut samt kontaktar dem.

11.

Utställningsfrågor
 • Återrapportering: Fråga ang. Cert i annan än anmäld Jaktklass?

SKKs regler gäller.

Certifikat

Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat.

Förhindrade att tävla om certifikat är:

a) svensk utställningschampion

b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat

(Obs! det krävs att minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24 månaders ålder).

Hunden måste dock innan utställningen ha fått sitt drevprovspris fastställt på lokalavdelningens drevprovskollegium för att anses vara berättigad avseende möjlighet till Certifikat på utställning.

Ture kollar om det aktuella drevprovet var fastställt och Håkan ber SKK att klargöra tågordningen drevprov – utställning – cert.

Efter klargörande lämnas besked till Christer H och ev. även till hundägaren (om ändring av utdelning av cert bör göras).

 

Håkan

Catrin

Ronny

Therese

Ture

 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Dispens enl. bilaga från La Syd för domarelev

  Beslut tas att domaraspirant på viltspår Marie Bengtsson kan gå över till SBaK, LA syd för att avsluta sin domarutbildning. Detta beslut efter samtal med SKK, Björn Eek.

 • Jaktligt regelverk enl. inkommet mail, även sänt till SKK Ang. drevprov i SBaK NÖ.

  Ärendet har redan tidigare varit på olika bort på SKK vilket följts av beslut. Nu menar dock uppfödaren att det ska vara domarens originaldrevprov som ska ligga till grund för beslut/ev. ändring och beslut under drevprovskollegiet. Då ärendet även sänts till SKK så inväntar SBaK den högre instansens beslut.

 • Ny drevprovsdomare – Bo Melin SBaK NÖ
  Frågan bordläggs och handlingarna sammanställs för beslut.
 • JAP och JUP
  På grund av SKKs sena registrering finns ej alla resultat införda därför kan ej kontrollräkning utföras. Hundägare och uppfödare ska själva ansvara för att resultaten är registrerade innan ansökan sänds till SBaK
  I år kommer inte alla diplom kunna delas ut på årsmötet i LA på grund av att resultaten ej går att kontrollera.
  Ronny föreslår att en kolumn läggs till i ansökan där datum för registrering står. Beslut tas att en sådan kolumn ska läggas till. Catrin ordnar så en extra kolumn tillförs ansökan.
Håkan
13. Ekonomi
14. Bassetbladet
 • Sista inlämningsdag 15/2
 • Bilder!
  Bilder på årsbästa hund skickas in av respektive aktivitetsansvarig.
  (Catrin, Håkan och Stefan)
15. Framtidsgruppen
 • Ronny meddelar att inget möte varit aktuellt sedan senaste tel-möte i CS.

 

Ronny
16. LA och Rasklubbar
 • Trevligt Fauve-årsmöte i Halmstad!
  Håkan berättar att mötet genomförts i god anda med en mycket trevlig middag därefter.
 • Petitklubbens kommande årsmöte
  180317 på Vätterleden. Till ordförande för mötet har SKK föreningskommitté utsett Göran Hallberger.
  Ulf Uddman har meddelat att SKK efter granskning anser att klubbens intressen skötts på ett bra sätt av SBaK Cs under 2017.
  De i AG-Petit och CS som arbetat extra med Petitklubben under 2017 har möjlighet att dagen innan åka till Catrin för övernattning.
17. Övriga Frågor
 • Valberedningen
  Kurt Johansen sammankallande från valberedningen deltar.
 • CS har den 19/1 via mail meddelat FB:s ”Bassetsnackets” admin ang våra önskemål enl. förra styrelseprotokollet 171205.
  Mötet har ingen kommentar på detta.
18. Nästa möte 180322 kl 19.00
19. Mötet avslutas Ordförande tackar deltagarna
 

Justerare
Ture Davidsson