Protokoll för vid telefonmöte:

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2018-03-22
Telefonmöte
Styrmöte
-14

 

 

Närvarande:
Håkan, Ronny, Berit och Ulrika
Anmält förhinder:
Ture,Magdalena,Theres och Catrin
Frånvarande:
Stefan

 

§

Ärende:

Ansvarig
 

1. Mötet öppnas Håkan hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare Håkan ordf. Ronny Sekr
3. Val av justeringsperson Berit

4.

Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes

5.

Föregående protokoll 2018-02-27

6.

Inkommande skrivelser
 • 1/3 -2018 Sbhs remissvar
 • 1/3 – 2018 Protokollutdrag Föreningskommittén
 • 1/3 2018 Fråga från La ang. rutiner för ekonomisk ersättning vid prov
 • 5/3 2018 Årsmöte 2018 –”styrelsemall ” från SKK
 • 8/3 2018 Påminnelse fr. JhK ang. Öster Malma 2018
 • 16/3 2018 srd-rapport
 • 16/3 2018 Brev från SKK ang. utställningscert.
 • 18/3 2018 Årsmöteshandlingar från Grand
 • 19/3 2018 Protokollsutdrag från Föreningskommittén
 • 21/3 2018 GDPR -ny dataskyddslag från SKK -enkät
 • 21/3 2018 Svar från Kjell Svensson ang. alla drevprovsfel på hunddata
 • 21/3 2018 Auktorisation Extriördomare

7

Utgående skrivelser
 • 1/3 2018 Problem ang. tel.konferens
 • 8/3 2018 Anmälan till deltagande vid Öster Malma april 2017
 • 9/3 2018 Svar till La Syd ang. Viltspårsaspirant
 • 15/3 2018 Vidarebef. Cert till fel Petit? Sänt till SKK:s läns utstl.ansvarig Svante Frisk

 

8.

AU-beslut/Mailbeslut
Inga

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
Inga

10.

Aktuella frågor
 • Hur ligger det till med årets JAP- och JUP-diplom sista diplomen på väg ut
 • GDPR -enkätssvar -vem svarar? Vi tar kontakt med rasklubbarna/ Ronny
 • Bassetfullmäktiges 2018. Allt är bokat Annika Klang ska återkomma med ordförande för mötet samt rundvandringen
 • Ronny förbereder förslagen till fullmäktige gällande framtidsfrågor
 • Övriga frågor till fullmäktige tar Håkan och Ullrika
 • Ekonomin till revisorerna
 • Verksamhetsberättelse 2016 och 2017 .Alla i CS som har ansvarspunkter ska förbereda sina presentationer inför fullmäktige
 • Verksamhetsplan2018 och 2019 Måste vara klart i god tid alla måste bidra.
 • Budget 2018, 2019. Inväntar Verksamhetsplanen 2018-2019
 • Alla handlingar till fullmäktige måste vara klara och utskickade senast 11/4

11.

Utställningsfrågor
 • Återrapportering: Fråga ang. Cert i annan än anmäld Jaktklass.
  Frågan har skickats till aktuell lokalklubbs drevprovsfullmäktige.
 • Auktorisation Therse Johansson Blau + Grand
  Bertil Lundgren Allround
  Bordlades i väntan på svar från rasklubbarna

Håkan

Catrin

Ronny

 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Fråga från La syd -vilka rutiner alla LA skall ha för utbetalning av arvoden inom vår LA.Inga fastställda rutiner finns för våra LA gällande ersättning för jaktprovs domare . Men när det gäller domare vid utställningar följer vi SKKs anvisningar.
 • Registreringen URDÅLIG hos SKK -läge för nytt beslut ang. Jyckedata?Detta ska förberedas som en fråga till fullmäktige.
 • Ny domare – Bo Melin SBaK NÖ
  Beslut att bordlägga frågan till nästa möte
13. Ekonomi
14. Bassetbladet
15. Framtidsgruppen
 • Remissvaren som grund för beslut på Bassetfullmäktige
  Se underpunkt 10 aktuella frågor
Ronny
16. LA och Rasklubbar
 • Petitklubbens årsmöte
  Håkan redogjorde för mötet.
17. Övriga Frågor
-
18. Nästa möte
28/3 kl 1900
19. Mötet avslutas
Håkan avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.
 

Justerare
Magdalena Lindberg