Protokoll från SBaK fullmäktigemöte i Upplands-Väsby 2010 05 29

1.  Mötets öppnande
Torbjörn Lenstad öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.  Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades och det var 30 delegater närvarande. Se bil 1.

3.  Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.
Till mötesordförande valdes Moa Persson och Jan-Erik Berglind till vice ordförande.

4.  Val av två justerare och tillika rösträknare som tillsammans med ordförande skall justera detta protokoll.
Valdes Susanne Bloman och Jack Junel.

5.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktige.
Styrelsen hade anmält Bo Olofsson som protokollförare.

6.  Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 mom.6
Förutom ordföranden och CS  var det endast en person närvarande. Samtliga gavs närvarorätt och yttranderätt av mötet.

7.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Påpekades att kallelse inkl samtliga handlingar borde skickas skriftligen och inte enbart med mail. Konstaterades att fullmäktige blivit stadgeenligt kallat.

8.  Fastställande av dagordningen.
Mötet fastställde dagordningen som den förelåg.

9.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning. Redogörelse för avelsfrågor och
revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom. Det kommenterades lite angående avsaknaden av redogörelse för avelsarbetet och valphänvisning. Fel datum konstaterades. Balansrapporten för både 2008 och 2009 gicks igenom och ett fel rättades till. Resultatrapporten för både 2008 och 2009 gicks igenom och det noterades att 2008 gett ett ej budgeterat överskott och att underskottet för 2009 var betydligt lägre än budgeterat. Revisorernas berättelse för 2008 och 2009 lästes upp av ordföranden. Dessa berättelser finns som bilagor till detta protokoll.

10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 Balans- och resultaträkningar för åren 2008 och 2009 fastställdes.
 Beslutades att resultaten för respektive år skulle balanseras i   ny räkning.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag förra fullmäktige givit till styrelsen.
 
Styrelsen rapporterade att uppdraget att se över samtliga stadgar som förra fullmäktige gett styrelsen, ej hunnits genomföras.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
Beslutades enhälligt om att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.
 Jack Junel tackade på fullmäktiges vägnar avgående CS för ett mycket gott arbete.

13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Anso Pettersson påpekade att kalendarium på hemsidan måste användas betydligt bättre.
Påpekades att i avelsrådens verksamhetskallr redovisas halvårsvis i BassetBladet.
Beslutades att anta verksamhetsplanen med tillägget om avelsrådens arbete.

14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudgeten för 2010 och 2011 gicks igenom.
Några kommentarer om BassetBladets intäkter, Basset-SM och Nordiskt Bassetsamarbete.
Beslutades att anta rambudgeten för 2010 och 2011.

15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 
Beslutades att avgifterna blir oförändrade 220 kr medlem, 120 kr medlem betald av uppfödare resp 80 kr familjemedlem 2010 och 2011.

16. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande,
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8. Samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
.
Fullmäktige beslutade om oförändrat antal ledamöter och suppleanter.
Valberedningens ordförande Tord Markström redovisade valberedningens arbete och föreslog Susanne Lindquist till ordförande. Stefan Lundh föreslog Anso Pettersson som ordförande.
Efter lite diskussioner om kandidaternas lämplighet genomfördes en sluten omröstning.
Till ordförande valdes Susanne Lindquist med 18 röster. Anso Pettersson erhöll 12 röster.

Till ordinarie ledamöter på fyra år föreslog valberedningen Berit Roos, Ingemar Olofsson och Ursula Nielsen. Övrig kandidat som föreslogs av mötet var Lina Jansson. Återigen företogs en sluten omröstning med följande utslag. Berit Roos 29 röster, Ingemar Olofsson 27 röster, Ursula Nielsen 18 röster och Lina Jansson 16 röster. Därmed valdes Berit Roos, Ingemar Olofsson och Ursula Nielsen till ordinarie ledamöter på fyra år.

Till suppleanter föreslog valberedningen Håkan Hemäng och Eva Pettersson. Övriga förslag var Lina Jansson och Josephine Veen Huis. Även denna gång genomfördes sluten omröstning som utföll enligt följande. Håkan Hemäng fick 19 röster, Josephine Veen Huis fick 18 röster, Eva Pettersson fick 14 röster och Lina Jansson fick 9 röster.

Därmed valdes Håkan Hemäng till förste suppleant och Josephine Veen Huis till andre suppleant.

17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9. 
 Till ordinarie revisorer valdes Bo Wahlin och Maria Wedin.
 Till revisorsuppleanter valdes Jeanette Falk Sundman och Eva Lindell Franz.  
 Efter detta tackade valberedningens ordförande för förtroendet och kom också med lite synpunkter
 på förbättringar till hjälp för framtida valberedningar.

18. Val av valberedning.
Till valberedningens sammankallande att verka i två år valdes Bengt Johnsen.
Till medlem i valberedningen att verka i fyra år valdes Susanne Karlsson och till medlem i två år valdes Susanne Bloman.

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 11 – 14 enligt dagordningen.
 
Dessa punkter justerades omedelbart på ett särskilt protokoll som ligger som bilaga till detta protokoll.
 Efter kaffepaus återupptogs mötet och det konstaterades att det fanns nu 26 delegater kvar.  

20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet
 eller som av rasklubb eller lokalavdelning anmält till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.
Motion nr 1
som biläggs detta protokoll föredrogs av motionären. Efter lite diskuterande avslogs motionen enhälligt av mötet.

Motion nr 2
som biläggs detta protokoll drogs tillbaka av motionären

Motion nr 3
som biläggs detta protokoll drogs tillbaka av motionären, men fullmäktige uppmanade den nyvalda styrelsen att genast påbörja stadgerevideringsarbetet.

Motion nr 4
som biläggs detta protokoll föredrogs av motionären och antogs av fullmäktige. Den motionen skall sedan skrivas in i de nya drevprovsregler som kommer framöver.

21. Fullmäktigemötets avslutande.
Först tackade avgående ordförande för sin tid i styrelsen. Därefter tackade den nyvalda ordföranden för förtroendet.
Därefter delades det ut blommor till avgående ledamöter av styrelsen och det riktades även ett stort tack till
mötesordföranden för ett mycket väl genomfört fullmäktigemöte.

    

Vid protokollet:

Bo Olofsson

Justeras:

Moa Persson                  Jack Junel                Susanne Bloman