Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK fullmäktigemöte 2012 i Örebro

Fullmäktige startade med att vår ordförande Susanne Lindquist hälsade samtliga deltagare
välkomna och berättade lite om klubbens historia.                               

 

1.       Justering av röstlängden.

 

Röstlängden justerades och det konstaterades att förutom CS var det 24 delegater närvarande.

 

2.       Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.

 

Till ordförande att leda dagens möte valdes Anso Pettersson. Till vice ordförande valdes Jan Erik Berglind.

 

3.       Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

 

Styrelsen hade anmält Bo Olofsson för att skriva dagens protokoll.

 

4.       Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.

 

Till justerare valdes Markku Viitanen och Tord Markström.

 

5.       Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 6.

 

Konstaterades att inga sådana personer fanns närvarande.

 

6.       Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

 

CS redogjorde för hur kallelsen till fullmäktige hade gått till med kallelse både via mail och via annons i Basset Bladet Nr 1. Fullmäktige ansåg att kallelse skett stadgeenligt.

 

7.       Fastställande av dagordningen.

 

Efter justeringen att beslut om nya stadgar skulle flyttas till före pkt 10, så fastställdes dagordningen.

 

8.       Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

       Under genomläsning av verksamhetsberättelsen gjordes vissa små redaktionella justeringar.   

       Även årsbokslutet, revisorernas berättelse och redogörelse för avelsarbetet gicks igenom .        

       Dessa berättelser lades med godkännande till handlingarna.

      

9.       Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Fullmäktige fastställde balans och resultaträkningarna och beslutade att uppkommen vinst

skulle balanseras i ny räkning. Beslutades även om ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2010-2011.

Det nya stadgeförslaget genomgicks.

Efter detta blev det omröstning om Svenska Bassetklubben skall ha sitt fullmäktige varje eller vart annat år. Röstningen utföll med 11 röster för 1 år och 13 röster för 2 år. Alltså beslutades om att även fortsatt hålla SBaK:s fullmäktige vart annat år. De nya stadgarna som är enligt SKK:s typstadgar för specialklubb,  antogs enhälligt.

 

 

10.   A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

C: Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

 

Verksamhetsplanen antogs efter vissa tillägg rörande Småhunds-SM, där CS uppdrogs verka för ett regelverk på lika villkor för samtliga raser, samt under Basset Bladet med tilläggen att verka för utveckling av tidningen samt göra en översyn över utgivningstiderna.

Ytterligare tillägg till verksamhetsplanen gjordes med uppmaning att CS skall verka för ”teamutveckling” inom sig.

 Rambudgeten justerades med avseende till att ingen höjning av medlemsavgiften skall ske 2013. Styrelsens förslag om avgiftshöjning från och med 2013 avslogs av Fullmäktige.

 

11.   Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

 

Beslutades att det skulle vara oförändrat antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Till ordförande för två år omvaldes Susanne Lindquist.

Till ledamot i fyra år omvaldes Christina Järveback och Bo Olofsson.

Till ledamot i fyra år valdes Josephine Veen Huis.

Till ordinarie ledamot i två år valdes Håkan Hemäng.

Till 1:e suppleant i två år valdes Mikael Löfberg.

Till 2:de suppleant i två år valdes Susanne Nilsson.

 

12.   Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

 

Till revisorer för två år valdes Anso Pettersson och Maria Wedin.

Till revisorssuppleanter för två år valdes Torbjörn Lenstad och Eva Lindell Franz.

 

 

 

13.   Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

 

Till sammankallande i valberedningen för två år valdes Bengt Johnsen.

Till ledamot i valberedningen för fyra år valdes Annicka Löfgren.

Susanne Karlsson har kvar ytterligare två år på sitt mandat.

 

14.   Beslut om omedelbar justering av punkterna  11 – 13.

 

Punkterna 11 – 13 i detta protokoll justerades omedelbart.

 

15.   Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av rasklubb eller lokalavdelning anmält till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.

 

Motion Nr 2 från La Mellan. Där antog fullmäktige styrelsens förslag på svar. Dock ströks första raden på styrelsens svar.

Motion Nr 4 från La Mellan. Även här antog fullmäktige styrelsens förslag på svar exklusive första raden.

När det gällde övriga frågor som togs upp så påpekade Niklas Dahlström vikten av utbildning av SBaKs samtliga funktionärer. Här var det många som hade samma uppfattning.

Jack Junel ville särskilt tacka CS för ett mycket väl genomfört arbete dom senaste två åren.

 

16.   Fullmäktigemötets avslutande.

 

Nu övertog vår nyvalde ordförande, Susanne Lindquist, klubban från Anso Pettersson och tackade henne samtidigt för ett väl genomfört möte.

Sedan delade ordförande även ut SBaKs förtjänsttecken till Börje Blomgren. Fullmäktige hade också beslutat att utse Börje till SBaKs endast tredje Hedersmedlem efter ett långt och väl genomfört arbete i både centralstyrelse och i lokalavdelning Syd.

Därefter tackade Susanne alla närvarande för visat intresse och avslutade därmed fullmäktigemötet 2012.   

 

 

Vid protokollet:

                                Bo Olofsson

 

 

 

 

Justeras:

                  Anso Pettersson            Markku Viitanen               Tord Markström