SBaK CS telefonmöte 2010-08-31

Närv: Susanne Lindquist, Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson, Berit Roos, Christina Järveback, Josephine Veen Huis, Håkan Hemäng, Bo Olofsson.

Ej närv: Ursula Nielsen.

 

48.10 Mötets öppnande.

Sussie öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

49.10 Val av justerare.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Berit.

50.10 Dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

51.10 Föregående protokoll.

Lista på av tidigare styrelse godkända viltspårdomare fanns nu framme och följande personer är godkända av CS som viltspårsdomare: Görel Hillborg, Andres Källström, Andres Adolfsson, Torbjörn Andersson, Karl-Axel Larsson, Kjell Olsson, Tomas Danielsson, Susanne Nordlander, Peter Kågeland, Anders Bökman, Annica Sjöstedt- Johansson, Anders Salomonson, Inger Cronholm Larsson, Emil Bengtsson, Malin Forster, Kent Persson, Evert Ekelund, Stefan Andersson , Birgitta Edmark.

Beslutades att Bo meddelar SKK namnen på nya domare.

52.10. Au-beslut tagna under perioden.

Se pkt 54.10 drev.

54.10 Jakt och viltspårsfrågor.

Viltspår:

På fråga om viltspårs-SM inte skulle kunna vara ett officiellt prov, istället för som nu ett inofficiellt beslutade CS att viltspårs-SM även framledes skall vara ett inofficiellt prov.

Håkan rapporterade från årets viltspårs SM. Tävlingen hade varit mycket bra med fina arrangemang och alla deltagare var mycket nöjda. CS tackar La Väst för ett mycket bra arbete.

Vad gäller CS priser till dessa SM-tävlingar liksom till drevprovs-SM, beslutades att beställningar på vinnartäcken kan göras för flera år framåt. Vad gällde övriga priser skall vi försöka få fram en ny standard på dessa.

Noterades som info att oregistrerade hundar äger rätt att delta på viltspårsprov men att av SKK utfärdad tävlingslicens krävs för deltagande.  

Drev:

Au-beslut om att årets konferens denna gång endast skulle omfatta drev konfirmerades.

Au-beslut om kostnadsfördelning för drevprovskonferensen konfirmerades. CS står för lokal, lunch och kaffe för deltagarna. CS står för alla kostnader för sina representanter. La står för sina representanters reskostnader. Rasklubbarna står för 50% av sina representanters resekostnader, CS för övrig del.

Noterades att La Nord Öst fått beviljat Internationellt drevprov för både 2010 och 2011.

Micke redogjorde för konferensen och även förhandsutgåvan av protokollet från konferensen som hade skickats ut under dagen.

På konferensen hade det beslutats att arrangerande La skall hålla 4 domare + vägvisare till alla rutor. Övriga La håller 2 domare. OBS det skall vara domare och inte elever eller aspiranter som dömer. CS delade denna uppfattning och beslöt att så skall det vara.

Vad gäller statuter för SM gäller: 1. Antal prisvärda drev. 2. Egenskapspoäng. 3. Ålder på hund. Yngst vinner.

Micke redogjorde även lite om regelrevideringskommitténs arbete. För närvarande sammanträder dom ca 1 gång / månad för att snabba på arbetet.

Beslutades att det material som delats ut på konferensen ej skall faktureras La.

Brev från La angående avauktorisation av domare. Beslutades att innan eventuell avauktorisation skall La ta fram samtliga underlag gällande aktuell domare. Även ta fram domarens åsikter. Ta beslut i styrelsen om avauktorisation eller ej. Därefter skicka alla uppgifter till CS som sedan tar beslut. Notera särskilt att all korrespondens mellan domare och La skall vara skriftlig, och vid möten skall protokoll upprättas.

55.10 Utställningsfrågor.

Elektronisk redovisning av resultat från utställning och viltspår kan nu göras direkt av respektive La. La Syd och Nord Öst gör redan detta och CS anser det önskvärt att även övriga La framöver kommer göra detsamma. Det kommer bli en rejäl kostnadsbesparing och startavgifter behöver ej höjas pga kostnadsökning.

Beslutades att Bo återigen tar kontakt med övriga La och hör sig för vad dom tänkt sig. Kunskap om hur man gör denna registrering finns som sagt i La Syd och Nord Öst.

Det finns redovisat i BB nr 3 om det nya med ” Gemensamma Nordiska Utställningsregler”

SKK har gjort ett utskick på samtliga certifierade utställningsansvariga. Detta utskick är vidarebeordrat till La och rasklubbar.

Följande personer är CUA inom SBaK: Christina Järveback, Staffan Leijon, Bengt Olsson, Ulla Jansson, Berit Roos, Anne Ahlberg, Laila Dahlman, Karin Friberg, Ann-Sofie Andersson, Bengt Johnsen, Inge Pettersson Hansen, Karin Festin, Åsa Jonsson.

Om någon saknar något namn kan det bero på att handledaren ännu inte skickat in intyg till SKKs Tävlingsavdelning på att eleven genomgått CUA- utbildning.

56.10 Basset Bladet.

BB nr 3 kommer ut i dagarna.

Inför BB nr 4 kommer Micke skriva på jaktsidorna om arbetet med regelrevideringen. I BB nr 1 2011 skriver Ingemar på dessa sidor om den då avslutade drevprovssäsongen.

Manusstopp för BB nr 4 är 1/11 2010.

57.10 Stadgar.

Inget förslag på namn har inkommit till personer lämpliga att medverka i en stadgegrupp.

Beslutades att Bo skickar ut förslag på nya stadgar till La och rasklubbar. Dessa förslag kommer vara direkt kopia på SKks typstadgar för respektive klubb. Vill någon klubb ha avsteg från dessa stadgar vill CS ha motivering om varför.

Noterades att Ursula Nielsen är kontaktperson för stadgar inom BANK.

58.10 Pr frågor.

Josephine har haft kontakt med företag och fått prisförslag på Roll Up´s. CS måste få in beslut från La på hur många och även utformning av dessa . Vad gäller utformningen beslutades att Josephine arbetar vidare på detta och tar den hjälp hon anser sig behöva.

Beslutades att kostnaderna för dessa Roll Up´s delas lika mellan La och CS.

59.10 Avelsfrågor

Förslag på nya SRD-anvisningar för Basset Hound och Artesien har kommit från SKK. Är utskickat till respektive rasklubb. CS vill gärna ta del av rasklubbarnas svar på detta.

60.10 Ekonomi

Resultat till dags datum är – 19.681:-. Vilket ligger väl inom förväntningarna.

61.10 Rasklubbar.

Noterades att PBGV-klubben ej lämnar ut sitt medlemsregister. PBGV-klubben kommer att ha sitt årliga drevprovsmästerskap 2010 10 28

BANK har kallat till medlemsmöte 2010 09 26.

SBFK har startat en drevprovskampanj med lite annorlunda regler. Allt för att uppmuntra folk att starta sina Fauvar på drevprov.

SBHS har preliminärt kallat till ett rasmöte i februari 2011. Har även haft sitt årsmöte och Clubshow  20100725. SBaK har av Paula Sunebring fått en DVD, producerad av Ungerska Bassetklubben, från ett seminarium med anledning av ny standard för Basset Hound där Paula var moderator.

62.10 Lokalavdelningar.

Syd: Har haft utställning i Juni. Medverkat på jakt och fiskemässa i Boksjökloster. Förbereder sig nu inför utställningen 25 september i Tyringe.

Väst: Har arrangerat Viltspårs-SM och även utställning i Tånga Hed.

Mellan. Rapporterade om stora problem med goda drevprovsmarker. Kommer bli svårt framöver att arrangera drevprov inom lokalavdelningsgränserna.

Nord Öst: Har sitt nästa styrelsemöte 15/9. Arrangerar drevprovskonferens 26/9 för domare, aspiranter och elever.

63.10 Övriga frågor.

På fråga till CS om var priset ”Årets Hund” delas ut om hunden ägs av fler personer bosatta inom olika La. Beslutades att detta får lösas av ägarna. Inget för CS att besluta om.

Håkan frågade om hur länge skall protokoll sparas. Ingen var säker på svaret så Håkan får kolla med SKK och återkomma med svaret.

Noterades att samtliga inom CS har fått senaste Petitbladet.

64.10 Nästa möte

Beslutades att ett telefonmöte hålls 2010 10 05 kl.19.00

65.10 Mötets avslutande

Sussie tackade samtliga för ett bra möte och avslutade därmed detsamma.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Susanne Lindquist                          Berit Roos