STADGAR FÖR LOKALAVDELNING I SVENSKA BASSETKLUBBEN

Inledning

Lokalavdelning, är beteckningen för en lokal klubb som utgör en del av SBAK och skall som sådan arbeta för SBaKs

och lokalavdelningens gemensamma mål inom ett avgränsat geografiskt område, som är dess verksamhetsområde.

SBaK-CS fattar beslut om att bilda en lokalavdelning.

Av lokalavdelningens namn skall det geografiska området framgå.

I lokalavdelningens namn skall ordet lokalavdelning förekomma.

Lokalavdelningens verksamhet regleras av dels stadgar för lokalavdelning, dels i tillämpliga delar stadgar för SBaK

och av SBaK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§1 Mål

För lokalavdelning gäller det gemensamma målet

- att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet

genom

- att väcka intresse för och främja aveln av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda

hundar

- att informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård

- att bevaka och arbeta med frågor, som har ett betydande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet

- att skapa och vidmakthålla bra relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål skall lokalavdelning

1. informera och ge kunskap om SBaK - dess mål, organisation och arbetsformer

2. ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden

3. i samråd med SBaK-CS ordna aktiviteter och medverka i SBaKs aktiviteter för utveckling av hunden, hundägaren

och hundägandet

4. i samråd med SBaK underlätta för hundägaren och hundägandet i relationerna med myndigeter, institutioner och

andra samhällsfunktioner på det lokala planet

5. värva medlemmar bland hundägare och icke hundägare

§3 Medlemskap

Mom. 1. Person som är bosatt inom lokalavdelningens geografiska område kan bli medlem i lokalavdelningen.

Mom. 2. Medlem kan begära att få tillhöra annan lokalavdelning i SBaK än där han är bosatt. Detta sker genom att

medlemmen skriftligt begär detta till SBaK-CS.

Mom. 3. Medlemskap i lokalavdelning upphör om medlem begär sitt utträde ur lokalavdelningen, inte inom föreskriven tid betalt sin medlemsavgift eller blir utesluten ur SBaK genom beslut i SKKs disciplinnämnd.

§4 Medlemsavgift

Medlem i lokalavdelning skall årligen betala medlemsavgift till SBaK med det belopp som ordinarie fullmäktige

fastställer.

§5 Verksamhetsår

Lokalavdelningens verksamhetsår är kalenderår.

§6 Organisation

Lokalavdelningens verksamhet skall utövas av

- Lokalavdelningsmöte

- Lokalavdelningsstyrelse

Lokalavdelningsmöte är lokalavdelningens högsta beslutande organ.

Mom. 1. Vid lokalavdelningsmöte har medlem i lokalavdelning yttrande- och rösträtt. Varje medlem har en röst.

Mom. 2. Ordinarie lokalavdelningsmöte skall hållas varje år mellan den 1 februari och den 15 mars.

Kallelse till ordinarie lokalavdelningsmöte skall senast 14 dagar före mötet vara utlyst i SBaKs tidskrift eller ske genom personlig kallelse till de medlemmar ssom finns upptagna på senast tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen svarar lokalavdelningsstyrelsen.

Ordinarie lokalavdelningsmöte öppnas av lokalavdelningens ordförande eller vid förfall av denne styrelsens vice

ordförande eller vid förfall av dessa den styrelsen utser.

 

 

 

 

 

 

 

(forts. §6 mom.2) (sid 2/3)

Vid ordinarie lokalavdelningsmöte skall följande ärenden förekomma;

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Styrelsens anmälan om protokollföring

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom 3 i dessa stadgar.

6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

7. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

8. Fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträknig samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst

eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

11. Beslut om styrelsens förslag till budget.

12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, övriga ledamöter varav

en utses av årsmötet som vice ordförande samt suppleanter enligt §7 mom 2.

13. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år.

14. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedning för att förbereda val som enligt punkterna 12 och 13

skall förekomma vid näskommande ordinarie lokalavdelningsmöte

15. Val av eller beslut om att uppdraga till styrelsen att välja delegat och suppleant som företrädare för

lokalavdelningen vid fullmäktige.

16. Övriga ärenden, som av lokalavdelningsstyrelsen hänskjuts till lokalavdelningsmötet eller som av medlem

anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Medlem som önskar förelägga årsmötet ärende att behandla skall

skriftligen anmäla detta till lokalavdelningsstyrelsen senast 14 dagar före mötet. Till ärendet skall styrelsen avge

utlåtande och förslag till beslut.

17. Behandling av motioner från andra lokalavdelningar, rasklubbar samt enskilda medlemmar som inkommit till

SBaK-Cs före 1 november året innan lokalavdelningsmötet.

Väcks vid ordinarie lokalavdelningsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget bland övriga ärenden, punkt 16,

kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut.

Eventuell reservation till mötets beslut i ett ärende skall anmälas till mötets ordförande innan mötet förklarats avslutat

och antecknas i protokollet. Reservationen skall bekräftas skriftligt ,vara behörigen undertecknad samt inlämnad till

mötets ordförande inom sju dagar.

Mom. 3 Vid lokalavdelningsmötet äger följande personer rätt att närvara och yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De

har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslutet avvikande mening;

ledamot och suppleant i SBaK-CS,

av ordinarie lokalavdelningsmöte vald revisor,

av ordinarie lokalavdelningsmöte vald ordförande för mötet.

Mom. 4 Lokalavdelningsstyrelsen kan kalla till extra lokalavdelningsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för

detta föreligger.

Extra möte skall hållas

-om av ordinarie lokalavdelningsmöte valda revisorer så yrkar.

- om minst 10% av lokalavdelningens medlemmar så yrkar.

Yrkande om extra lokalavdelningsmöte skall vara skriftligt och ställd till lokalavdelningens styrelse, samt innehålla

uppgift om och underlag för det, eller de, ärenden som skall tagas upp till behandling.

Extra möte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkande inkom till styrelsen. Tid och plats för extra möte

fastställs av styrelsen.

Kallelse till extra lokalavdelningsmöte med uppgift om det, eller de, ärenden som skall tagas upp till behandling skall

senast 14 dagar före mötet vara utlyst i SBaKs tidskrift eller ske genom personligt meddelande till de medlemmar som

finns upptagna i senast tillgänglig medelmsförteckning. För kallelsen svarar lokalavdelningsstyrelsen.

Mom. 5 Röstlängd för lokalavdelningsmöte upprättas på grundval av, för mötesdagen, gällande medlemsförteckning.

Röstning med fullmakt får ej ske.

Röstning sker som regel öppet.

Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta.

I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta och om lokalavdelningsmötet i

så fall beslutar att så skall ske.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetalet. Om, vid röstning, röstetalet blir lika har mötets

ordförande utslagsröst

§ 7 Lokalavdelningsstyrelse

Förvaltningen av lokalavdelnings angelägenheter handläggs av en av ordinarie lokalavdelningsmöte vald

lokalavdelningsstyrelse.

 

(forts. §7) (sid 3/3)

Mom. 1 Lokalavdelningsstyrelsen skall bestå av ordförande, högst 8 men minst 4 övriga ledamöter varav en utses som

vice ordförande samt suppleanter dock högst 4.

Mom 2 Ordinarie lokalavdelningsmöte väljer årligen ordförande för ett år, halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid mötet har visat eller efter mötets beslut.

Till ordinarie ledamot och suppleant kan endast den väljas som är medlem i lokalavdelning.

Året räknas i detta avseende från ett ordinarie lokalavdelningsmöte till nästkommande ordinarie

lokalavdelningsmöte.

Mom. 3 Lokalavdelning har rätt att till sig adjungera person eller personer. Den, eller de, har yttranderätt men ej rätt att delta i beslut eller reservera sig.

Mom. 4 Lokalavdelning sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice

ordförande. Styrelsen skall dock sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Vid styrelsesammanträde

skall föras protokoll. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter plus en är närvarande. Som

styrelsens beslut gäller den mening som, som de flesta närvarande förena sig om. Vid lika röstetall gäller den

mening som biträdes av tjänstgörande ordförande.

Mom. 5 Lokalavdelning skall förutom vad som sägs i stadgar för SBaK och i övrigt i dessa stadgar

1. inom eller utom sig utse sekreterare

2. inom eller utom sig utse kassör

3. bereda ärenden som skall behandlas av lokalavdelningsmöte

4. verkställa av lokalavdelningsmöte fattade beslut

5. genomföra de uppdrag lokalavdelningsmötet gett styrelsen

6. ansvara för lokalavdelningens tillgångar

7. avge yttrande över ärenden som överlämnats till lokalavdelningen av SBaK-CS

9. i övrigt sköta lokalavdelningens angelägenheter

10. lokalavdelningen skall senast en månad efter ordinarie lokalavdelningsmöte lämna SBaK-CS uppgift om styrelsens sammansättning och viktigare funktioner utanför styrelsen.

Mom. 6 Lokalavdelningsstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller

arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen givna arbetsuppgifter.

Mom. 7 Lokalavdelningsstyrelse har sitt säte i den kommun där klubben är upptagen i myndigheternas föreningsregister.

§8 Räkenskaper och revision

Lokalavdelningens räkenskaper skall årligen per den sista december sammanföras i ett fullständigt bokslut.

Lokalavdelningens årsredovisning årligen granskas av två av ordinarie lokalavdelningsmöte valda revisorer.

Årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget skall tillsändas SBaK-CS senast den 1 april.

Lokalavdelningens styrelse skall ha tillgång till revisorernas berättelse före ordinarie lokalavdelningsmöte.

§9 Samråd

Samråd skall ske mellan SBaK-CS och lokalavdelningen och mellan lokalavdelningen och övriga

medlemsorganisationer som ingår i SBaK-CS, inom lokalavdelningens geografiska område, så att de gemensamma

målet för SBaK och lokalavdelningen uppnås.

§10 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar för lokalavdelning fattas av SBaKs ordinare fullmäktigemöte.

§17 Upphörande

Lokalavdelning kan begära få upphöra hos SBaK-CS. Sådan begäran skall vara beslutad på lokalavdelningens

ordinarie lokalavdelningsmöte och med 3/4 majoritet från de närvarande röstberättigade. SBaK-CS fattar beslut om

lokalavdelnings upphörande.

Lokalavdelningens styrelse kan besluta att lokalavdelning skall upphöra

-om lokalavdelningen genom låg aktivitet och ringa medlemstal inte anses företräda sin stadgeenliga verksamhet,

- om lokalavdelningen genom sitt handlande allvarligt skadat SBaK, lokalavdelningen eller

medlemsorganisation i SBaK,

- om lokalavdelningen ej fullgjort sina skyldigheter enligt dessa stadgar, gjorda överenskommelser mellan

SBaK och lokalavdelningen eller enligt stadgar i SBaK.

Innan beslut fattas av SBaK-CS att lokalavdelning skall upphöra skall SBaK-CS och lokalavdelningens revisorer

beredas tillfälle att yttra sig liksom lokalavdelningens styrelse.

Vid upphörande av lokalavdelning tillfaller lokalavdelningens tillgångar SBaK.

(1997-03-05)